Next: Histony rdzeniowe i nukleosom Up: Organizacja chromatyny Previous: Wprowadzenie   Spis rzeczy

Histony i nukleosomy

Histony zostały wykryte jako główny białkowy składnik jądra komórkowego już pod koniec ubiegłego stulecia (Kossel, 1884). Jako że ich sumaryczna zawartość w komórce zbliżona jest do zawartości DNA, przez długi czas sądzono, że same mogą stanowić materiał genetyczny. Histony są białkami zasadowymi podatnymi na ekstrakcję kwasem i w większości silnie konserwowanymi ewolucyjnie. Szczególnie silnej konserwacji ewolucyjnej podlegają histony rdzenia nukleosomu: H2A, H2B, H3 i H4, słabszej zaś histon łącznikowy H1 (DeLange i wsp., 1969).  Podstawowe własności histonów rdzeniowych i łącznikowych przedstawiono na rysunku 1.Subsections

Tomasz Calikowski 2000-06-15