Next: Acetylacja histonów Up: Kowalencyjne modyfikacje histonów Previous: Kowalencyjne modyfikacje histonów   Spis rzeczy

Ubikwitynacja histonów

Odwracalnej ubikwitynacji podlegają histony H2A, H2B i H3. Modyfikacja ta polega na przyłączeniu do grupy ?-aminowej lizyny końca karboksylowego ubikwityny, silnie konserwowanego białka liczącego 76 aminokwasów. Najsilniej modyfikowanym histonem u wielokomórkowych organizmów eukariotycznych jest H2A (ok. 10% cząsteczek, w porównaniu z 1 2% w histonie H2B), przy czym często występuje modyfikacja wielokrotna. Jest ona związana z wysoką aktywnością transkrypcyjną. Wprowadzenie ubikwitynowanego histonu H2B do nukleosomu może zmieniać strukturę nukleosomu i wyższych poziomów organizacji chromatyny (Davie i Murphy, 1990).Tomasz Calikowski 2000-06-15