Next: Izolacja plazmidowego DNA z Up: Izolacja plazmidowego DNA z Previous: Izolacja plazmidowego DNA z   Spis rzeczy

Izolacja plazmidowego DNA z Escherichia coli z wykorzystaniem systemu do oczyszczania

plazmidów na małą (miniprep), średnią (midiprep) i dużą (maxiprep) skalę firmy Qiagen. Hodowlę bakterii do izolacji plazmidów niskokopijnych (np. plazmidów binarnych) prowadzono w większej objętości pożywki (50 500 ml). Przy izolacji plazmidowego DNA posługiwano się zestawem kolumienek Qiagen-tip100 i Qiagen-tip500, zawierających złoże zdolne do wiązania DNA. Podczas procedury oczyszczania preparatów postępowano ściśle z zaleceniami producenta. Oczyszczone DNA rozdzielano na 1% żelu agarozowym zawierającym bromek etydyny i fotografowano w świetle ultrafioletowym.Tomasz Calikowski 2000-06-15