Next: Fotografia komórek i roślin Up: Metody mikroskopowe Previous: Mikroskopia immunofluorescencyjna   Spis rzeczy

Mikroskopia epifluorescencyjna

W celu przeprowadzenia mikroskopii epifluorescencyjnej dla obserwacji mikrofilamentów aktynowych (Amberg, 1998) komórki utrwalano przez godzinę w 3% formaldehydzie, przepłukiwano solnym buforem fosforanowym (PBS, 0, 46 M NaCl, 3 mM KCl, 0,2 M Na2HPO4, 32 mM KH2PO4) i barwiono przez godzinę roztworem kompleksu rodaminy i falloidyny (Sigma) o końcowym stężeniu 0,1 mg/ml (6,6 ?M), a następnie płukano je dokładnie za pomocą PBS. Do przeprowadzania obserwacji wykorzystywano mikroskop Nikon Microphot 5A zaopatrzony w epifuorescencyjne i standardowe filtry wzbudzające i blokujące.Tomasz Calikowski 2000-06-15