Next: Rekombinacja DNA Up: Materiały i metody Previous: Izolacja plazmidowego DNA z   Spis rzeczy

Izolacja fragmentów DNA z żelu agarozowego.

Podczas izolacji fragmentów DNA z żelu agarozowego posługiwano się elektroelucją do woreczków dializacyjnych, metodą freeze-squeeze oraz zestawami firmy Qiagen QIAquick (zawierającym kolumienki ze złożem zdolnym do wiązania DNA) i QIAex (zawierającym złoże w postaci zawiesiny, zdolne do wychwytywania plazmidowego DNA z roztworu upłynnionego żelu). Postępowano według procedur opisanych przez Sambrooka i współpracowników (1989). W przypadku wykorzystywania zestawów firmowych stosowano się ściśle do zaleceń producenta. Wyizolowane DNA zawieszano w 10 mM Tris-HCl, pH 8,5, zaś jego ilość i jakość oceniano elektroforetycznie na 1% żelach agarozowych zawierających bromek etydyny.Tomasz Calikowski 2000-06-15