Next: Transformacja roślin i komórek Up: Materiały i metody Previous: Izolacja fragmentów DNA z   Spis rzeczy

Rekombinacja DNA

Podczas przygotowywania zrekombinowanych cząsteczek plazmidowego DNA wykorzystywano metody opisane przez Sambrooka i współpracowników (1989). Używano enzymów restrykcyjnych firm New England Biolabs, Promega, Gibco BRL i Fermentas, a także ligazy T4 DNA firmy Fermentas. Reakcje prowadzono we właściwych buforach i w optymalnych warunkach. Przebieg wszystkich etapów przygotowywania zrekombinowanych cząsteczek DNA kontrolowano na żelach agarozowych zawierających 10 mg/ml bromku etydyny (Sigma).Tomasz Calikowski 2000-06-15