Next: dla starterów do genu Up: Materiały i metody Previous: Izolacja genomowego DNA roślin   Spis rzeczy

Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR)

W celu potwierdzenia transgenicznego fenotypu molekularnego linii komórkowych BY-2 przeprowadzano reakcję PCR z wykorzystaniem polimerazy termostabilnej Deep Vent (1 U) (New England Biolabs), lub Taq (2 U) (Qiagen). Reakcja prowadzona była w objętości 50 \( mu \)l, przy następujących warunkach: 3 minuty 94\( ^{o} \)C, 30 cykli (30 s 94\( ^{o} \)C, 30 s 60\( ^{o} \)C, 2 min 72\( ^{o} \)C), 5 min 72\( ^{o} \)C. Sekwencja starterów (primerów) używanych do reakcji była następująca:Subsections

Tomasz Calikowski 2000-06-15